Πρόγραμμα εξοικονομώ και κάτοικοι εξωτερικού

εξοικονομώ κάτοικοι εξωτερικού

Εξοικονομώ Αυτονομώ

Greenbuilding

Εξοικονομώ και κάτοικοι εξωτερικού. Ένα από τα συνηθισμένα ερωτήματα που δεχόμαστε στα πλαίσια των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων Εξοικονομώ κατ Οίκον 2 φάση I & II αλλά και Εξοικονομώ Αυτονομώ είναι αν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κάτοικοι εξωτερικού.

Πιο δόκιμος είναι ο όρος φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού παρά κάτοικοι εξωτερικού ή Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή Έλληνες που έχουν φορολογικές υποχρεώσεις/ κάνουν φορολογική δήλωση στο εξωτερικό. Μπορούν λοιπόν αυτοί να ενταχθούν στο Εξοικονομώ;

Για να ενταχθεί κάποιος στο Εξοικονομώ Αυτονομώ αλλά και στα παλιότερα Εξοικονομώ θα πρέπει να πληρεί όλα τα κριτήρια όπως αυτά αναγράφονται στον οδηγό του Υπουργείου. Παράλληλα Φορολογικός Κάτοικος εξωτερικού. Μια αίτηση από φορολογικό υπόχρεο εξωτερικού ανήκει στις ειδικές περιπτώσεις του προγράμματος.

Εξοικονομώ κάτοικοι εξωτερικού

Η αίτηση για ένταξη στο Εξοικονομώ 2020 εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες και μόνον αν ο αιτών ή η αιτούσα ή και οι σύζυγοι τους είναι εγγεγραμμένοι σαν φορολογικοί κάτοικοι άλλης χώρας στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, φορολογούνται στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη χώρα μας.

Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα, ισχύει συνδυαστικά και το ακόλουθο. Μια αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία μόνον αν δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2018/2019 από τον ενδιαφερόμενο για υπαγωγή. Υποβάλλεται σχετικό δικαιολογητικό περί μη υποχρέωσης υποβολής καθώς και δικαιολογητικά κατά περίπτωση για τη διαπίστωση από το Δικαιούχο ότι πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος. Επίσης υποβάλλεται από τους ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι κατά το επίμαχο έτος ήταν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού αλλά δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Το εισόδημα για την κατάταξη στις κατηγορίες του επιδότησης του προγράμματος, θα προκύπτει από την άθροιση του «εισοδήματος επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει υποβάλει στην Ελλάδα και του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος που έχει αποκτηθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας του, για το φορολογικό έτος 2018 2019. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει επιπρόσθετα:

  • Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), που θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί, εγκριθεί και να φέρει σφραγίδα και υπογραφή από την φορολογική αρχή της χώρας που κατοικεί,
  • Φορολογική δήλωση για το έτος 2018 2019, που έχει υποβληθεί στην χώρα που κατοικεί
  • Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται μαζί με την επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά από αρμόδια αρχή.

Ενημερώσου για τις υπηρεσίες μας

Μελέτη φυσικού αερίου για μια σωστή εγκατάσταση με απόδοση

•Η μελέτη βασίζεται στην νομοθεσία και τους κανονισμούς του φυσικού αερίου.
•Οι μελετητές μας θα προτείνουν την βέλτιστη συσκευή φυσικού αερίου λαμβάνοντας όλους τους παράγοντες.
•Εμείς στην Greenbuilding εκτός εκτός από τα εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία θα μελετήσουμε και θα εγκαταστήσουμε για εσάς το νέο σας σύστημα θέρμανσης με αέριο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θερμομόνωση με την Greenbuilding

•Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του γραφείου μας αναλαμβάνουν την λεπτομερή μελέτη για την θερμομόνωση του ακινήτου σας.
•Γίνεται πλήρης καταγραφή και αποτύπωση του χώρου, εκπονείται η σχετική μελέτη και προτείνεται η βέλτιστη λύση.
•Εξειδικευμένοι τεχνίτες υλοποιούν την μελέτη που έχουν εκπονήσει οι μηχανικοί μας.
•Όλες οι εργασίες που γίνονται επιβλέπονται από τους εργοδηγούς της Greenbuilding.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.