Μεταφορά 20 εκατομμυρία ευρώ στο ΕΤΕΑΝ για το Εξοικονομώ.

εξοικονομώ κατ οίκον μεταφορά 20 εκατομμύρια Greenbuilding

Αποφασίστηκε η μεταφορά του ποσού των 20 εκατομμυρίων ευρώ για το προγράμμα Εξοικονομώ κατ οίκον. Έτσι λοιπόν με την υπουργική έγκριση θα δοθεί το πόσο αυτό στο ΕΤΕΑΝ. Παραθέτουμε την σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος  και Ενέργειας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Εντολή απευθείας μεταφοράς άνευ υπολόγου/ διαχειριστή στον ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε." δαπάνης του έργου με κωδ. 2017ΣΕ06100002 της ΣΑΕ 061 συνολικού ύψους 20.000.000,00 €

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) με θέμα «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)» (ΑΔΑ: ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6)

2. Τις διατάξεις των Ν.2212/52, Ν.Δ. 2957/54 και Ν.4355/64 όπως αυτές ισχύουν καθώς και των Β.Δ. 120/60 και Β.Δ. 498/60 «Περί Δημοσίων Επενδύσεων» όπως ισχύουν

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΑΔΑ: 7ΧΗ1Ω-7ΗΣ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (ΦΕΚ 129/τ.Α'/17-10-2015) (Α∆Α:ΩΗ99Ω-ΣΟΟ), συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 58 του Ν.4438/2016 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄) και ισχύει

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 80/2016 με θέμα “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145Α΄/5-8-2016), σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ.Οικονομικών με αρ.πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 με θέμα “«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών” (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ)

5. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017) “Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)” (ΑΔΑ: ΩΑΗΛ4653Π8-Α1Χ)

6. Τις αποφάσεις 46182/09.11.2017 (ΑΔΑ: Ω78Ξ4653Π8-Χ75) «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας». 46183/09.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΧ6Λ4653Π8-ΚΣΕ) «Τοποθέτηση Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας», 46184/09.11.2017 (ΑΔΑ: Ω9ΝΟ4653Π8- Κ84) «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας» και 46187/10.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΡ04653Π8- 2Μ8) «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας»

7. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων .... Μετονομασία ... του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας...» (ΑΔΑ: 7ΠΚ06ΔΛ-ΚΚΙ)

8. Το Π∆ 125 (ΦΕΚ 210Α/5-11-2016) με θέμα “∆ιορισµός Υπουργών ,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α∆Α Ω4ΝΒΘΩΠ-144)

9. Την Κ.Υ.Α. με αρ.2/107929/0026/1.12.2013 και θέμα “Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 3172/Β'/13) (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΗ-ΛΞΚ), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 2/29688/0026/8.4.2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/Β΄/14) (ΑΔΑ:ΒΙ09Η- ΔΛ8)

10. Την αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (ΑΔΑ: 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΦΕΚ 1381/τ.Β’/17.5.2016).

11. Το με αρ.πρωτ.102010/3.10.2016 έγγραφο της Γεν.Γραμ.Δημόσιων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ με θέμα «Διάκριση πληρωμών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ»

12. Την με αρ. 71259/27-06-2017 εγκύκλιο “Οδηγιών για τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού 23/200850” της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ907ΧΙ, ορθή επανάληψη 19.09.2017)

13. Το άρθρο 72 του Ν.4443/16 “Τροποποιήσεις του Ν.4314/2015 (Α'265)” (ΦΕΚ 232/τ.Α'/09- 12-2016)

14. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α') περί φορολογίας εισοδήματος και της ΠΟΛ.1120/25.4.2014 με θέμα “φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται ...”

15. Την με αρ. 2/99623/∆ΠΓΚ/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών με θέμα “Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017” (Α∆Α Ω27ΘΗ-ΣΞΛ)

16.Την με αριθμό 141447/29.12.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4319/Β/30.12.2016) με θέμα «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (ΑΔΑ: ΨΠ51465ΧΙ8-ΝΔ0)

17.Την υπ’αρίθµ 60026/12.12.2016 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανοµή σε επιµέρους ΚΑΕ του Προϋπολογισµού Δημοσίων Επενδύσεων των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α∆Α 69Ρ14653Π8-7ΒΒ)

18. Την με αρ. 278/2-1-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα "Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 ” (ΩΚΧΙ465ΧΙ8-ΥΜΒ)

19. Τα έγγραφα του Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ.πρωτ.21463/20/2/2017 και θέμα “Διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής έργων ΠΔΕ με απευθείας μεταφορά των πιστώσεων σε Ειδικούς Λογαριασμούς” και 41458/6.4.2017 και θέμα “Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς πιστώσεων σε Ειδικούς Λογαριοασμούς”

20. Την ένταξη της Πράξης με τίτλο “Άμεση Ενίσχυση Νοικοκυριών για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Κατοικίες στο πλαίσιο του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ'οίκον"” στη ΣΑΕ 061/2017 με κωδικό ενάριθμου 2017ΣΕ06100002 (ΑΔΑ: ΩKΩΘ465XI8-1Η8)

21. Την εντολή Κατανομής Χρηματοδότησης 51473/18.12.2017 (ΑΔΑ: 67Η64653Π8-1ΤΦ)

22. Το διαθέσιμο ποσό ύψους 20.000.000,00 ευρώ στο λογαριασμό του έργου σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εκτύπωση του ταμειακού υπόλοιπου από το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΣΥΠΠΟΔΕ

23. Την με αρ.πρωτ. 224770/20.12.2017 αίτηση-βεβαίωση του Δικαιούχου ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.", με τα συνημμένα απαιτούμενα προβλεπόμενα στην με αρ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ δικαιολογητικά

24. Την με αρ.πρωτ. 184928/919/21.12.2017 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής διαχείρισης

25. Την με αρ,080175/639/14.08.2017 ΚΥΑ με θέμα “Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011) με τίτλο “Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”(ΦΕΚ 3039/Β', ΑΔΑ: 91ΥΑ4653Π8-ΩΝ8)

26. Τις διατάξεις του Ν.3912/11 (ΦΕΚ 17/Α'/17.02.2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), ως καθολικού διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.», που συστήθηκε με το ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

27.Τον με αρ.51245/15.12.2017 “Ορισμό Υπηρεσίας αρμόδιας για τη μεταφορά πιστώσεων σε Ειδικό Λογαριασμό, έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ της ΣΑΕ 061/2017”

Προκύπτει η ανάγκη χρηματοδότησης με μεταφορά πίστωσης ποσού 20.000.000,00 € (είκοσι εκατομμυρίων ευρώ ), για την έμμεση πληρωμή με απευθείας μεταφορά άνευ υπολόγου/διαχειριστή του Δικαιούχου ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε." με ΑΦΜ 099877486.

Για την εν λόγω δαπάνη έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7, 8 και 12 παρ.2δ στην ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (σχετ.1), καθώς και οι προβλεπόμενες διαδικασίες χρηματοδότησης (σχετ.19). Η εν λόγω δαπάνη αφορά σε πληρωμή του Έργου με τίτλο “Άμεση Ενίσχυση Νοικοκυριών για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Κατοικίες στο πλαίσιο του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ'οίκον"” με αρ. 2017ΣΕ06100002 εγγραφής του έργου στη ΣΑΕ 061.

Ο υπεύθυνος λογαριασμού εντέλλεται σύμφωνα με την με αρ. 53/23.12.2015 ΚΥΑ :

1. Να μεταφέρει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΠΣΥΠΠΟΔΕ με ηλεκτρονική εντολή έμμεσης πληρωμής από το λογαριασμό του έργου 2017ΣΕ06100002 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμού του δικαιούχου το ποσό των 20.000.000,00 € (είκοσι εκατομμυρίων ευρώ )

Να τηρήσει σε αρχείο την παρούσα εντολή πληρωμή και την αντίστοιχη ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής

Να υποβάλει αντίγραφα της εντολής πληρωμής καθώς και της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία για την συμψηφιστική τακτοποίηση της δαπάνης και την εμφάνιση της πληρωμής στη δημόσια λογοδοσία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 της με αρ. 53/23.12.2015 ΚΥΑ και την 63937/30-12-16 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 7ΒΦΨ4653Π8-ΦΩΟ, ΦΕΚ 55/τ.Β'/18-1-2017). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ.ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Πηγή: Διάυγεια

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter της Greenbuilding και ενημερωθείτε για την Κατασκευή και Ανακαίνιση του σπιτιού σας! Μάθετε τα Νέα πρώτοι για τρέχοντα θέματα όπως το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και την τακτοποίηση αυθαιρέτων.