Εφαρμογή του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2017

Buildingcert - Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2017

Από τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου ξεκινά η εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2017 (Κ.Εν.Α.Κ.), καθώς και του αντίστοιχου λογισμικού που υποστηρίζει το έργο των ενεργειακών επιθεωρητών, μετά τη δημοσίευση, σήμερα, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 4108/23.11.2017) των διορθώσεων γραφικών σφαλμάτων που είχαν εντοπιστεί στη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  • Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του buildingcert.gr, ωστε να υλοποιείται η Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17/17.10.2017 ΥΑ «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 4003/17.11.2017).
  • Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων μόνο με τη νέα έκδοση λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31.
  • Όσοι ήδη χρησιμοποιούν παλαιότερη έκδοση ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μπορούν να χρησιμοποιήσουν την νέα με τους ίδιους κωδικούς χωρίς επιπλεόν χρέωση.
  • Για την εγκατάσταση της νέας έκδοσης δεν απαιτείται η απεγκατάσταση της 1.29.

Στη ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή
των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4003/17.11.2017
(τ. Β’), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

Με την απόφαση αυτή (ΦΕΚ Β΄4003/17.11.2017), που υπέγραψε ο Υπουργός, Γιώργος Σταθάκης, εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΟΤΕΕ), που αφορούν την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και πιο συγκεκριμένα, οι τεχνικοί κανόνες/προδιαγραφές  για την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. 2017. Έτσι, από την ερχόμενη Δευτέρα τίθεται σε  λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που καθίσταται πλέον υποχρεωτικά, καθώς και  η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 2017 και των αντίστοιχων ΤΟΤΕΕ.

Νέος ΚΕΝΑΚ

Ο νέος Κώδικας Ενέργειας της Κτιριακής Αναβάθμισης (Κ.Εν.Α.Κ.) που ξεκινάει την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο Κ.Εν.Α.Κ. που ίσχυε. Οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο εκδόσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων: Ο νέος Κ.Εν.Α.Κ. περιλαμβάνει αυξημένες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οι νέες προδιαγραφές θα στοχεύσουν στην προώθηση της χρήσης νέων και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κτιρίων.
  • Ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας: Ο νέος Κ.Εν.Α.Κ. θα ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας στον σχεδιασμό την κατασκευή αλλά και την ανακαίνιση των κτιρίων. Αυτό συνεπάγεται την προώθηση της ανακύκλωσης υλικών, τη μείωση των αποβλήτων και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Εκ νέου αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου: Κάθε φορά που ένα κτίριο θα αλλάζει χρήση, η ενεργειακή απόδοση του θα πρέπει να επανεκτιμάται ξανά και να βελτιώνεται, όπου και όταν απαιτείται.
  • Αυξημένες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση.
  • Απαιτήσεις για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Ειδικοί κανονισμοί για κτίρια ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

 

Πηγή: ΥΠΕΚΑ & Buildingcert

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.