Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου με την Greenbuilding

Η ομάδα μας καταρτισμένη πλήρως με Μηχανολόγους και Πολιτικούς Μηχανικούς, αναλαμβάνει την Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου σε επιχειρήσεις.

Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Μελέτη αποτύπωση και καταγραφή

Οι Μηχανικοί μας κατά την εκπόνηση της Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού εντοπίζουν τους κινδύνους και προτείνουν τρόπους για την βελτίωση της ασφάλειας των εργαζόμενων της επιχείρηση σας. Με την Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού εντοπίζουμε και σας ενημερώνουμε για:

  1. Κίνδυνους που έχουν τακτοποιηθεί για τους οποίους όμως ΔΕΝ υπάρχει σχέδιο δράσης
  2. Κίνδυνους και προβλήματα που έχουν “προσωρινά παγώσει” και εκκρεμεί σχέδιο δράσης και η αντιμετώπιση τους
  3. Κίνδυνους οι οποίοι έχουν ήδη ελεγχθεί με επιτυχία ή που δεν υπάρχουν στην επιχείρησή σας
  4. Γενικά θέματα ασφάλειας και υγείας
  5. Κτιριολογικές προδιαγραφές χώρου εργασίας
  6. Εκτίμηση επικινδυνότητας

Γενικά θέματα ασφάλειας και υγείας

Βιβλίο καταγραφής μετρήσεων των βλαπτικών παραγόντων

Ο εργοδότης οφείλει να ελέγχει τη συγκέντρωση ή ένταση των βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς, πριν αρχίσει η λειτουργία μηχανών ή εγκαταστάσεων και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, καθώς και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών σε συνδυασμό µε τα αποτελέσματα του ιατρικού ελέγχου των εργαζομένων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Τα αποτελέσματα των ποιοτικών και ποσοτικών προσδιορισμών των βλαπτικών παραγόντων, των μετρήσεων και των ελέγχων του εργασιακού περιβάλλοντος καταχωρούνται στο βιβλίο καταγραφής μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων.

Κτηριολογικές προδιαγραφές χώρου εργασίας

Παράδειγμα τα δάπεδα μιας επιχείρησης

Ο τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός των δαπέδων των χώρων εργασίας και ειδικά του χώρου παραγωγής, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αυστηρή τήρηση των συνθηκών υγιεινής που πρέπει να επικρατούν σε κάθε εγκατάσταση υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως τα αρτοποιεία και τα ζαχαροπλαστεία. Τα δάπεδα των χώρων εργασίας εφόσον πλένονται με νερό ή υπάρχουν λιμνάζοντα υγρά, λιπαρές ουσίες, υπολείμματα τροφών, ή σκόνες λόγω της παραγωγικής διαδικασίας, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες κλίσεις και επαρκές σύστημα αποχέτευσης αποτελούμενο από κανάλια, φρεάτια κ.ά. για την αποστράγγιση των υγρών.

Τα αποχετευτικά ανοίγματα διευκολύνουν τον καθαρισμό των δαπέδων, ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη εστιών μούχλας και μολυσματικών μικροοργανισμών, περιορίζοντας σημαντικά την πιθανότητα ατυχήματος από γλίστρημα, παραπάτημα ή πτώση.
Το αποχετευτικό σύστημα των δαπέδων θα πρέπει να διαθέτει επαρκή σε αριθμό και μέγεθος αυλάκια ή άλλα ανοίγματα με κατάλληλου μεγέθους και σχήματος ανθεκτικά καλύμματα (ανοξείδωτες σχάρες) που επιτρέπουν την αποστράγγιση των υγρών, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν την είσοδο στερεών αντικειμένων στο αποχετευτικό δίκτυο και δεν παρουσιάζουν κινδύνους ολισθήματος ή πρόσκρουσης.Η επαρκής κάλυψη των ανοιγμάτων της αποχέτευσης επιβάλλεται στα πλαίσια της πρόληψης ατυχημάτων από παραπάτημα, πτώση στο δάπεδο ή πρόσκρουσης εργαζόμενου σε επικίνδυνη επιφάνεια ή εξοπλισμό.

Τα κανάλια αποχέτευσης, οι σχάρες και τα σιφώνια πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά τους όσον αφορά την ικανότητα αποστράγγισης των υγρών κατά τον καθαρισμό του χώρου παραγωγής.Σε περίπτωση που καλύμματα των ανοιγμάτων της αποχέτευσης αφαιρούνται προσωρινά για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής, πρέπει να διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι από κίνδυνο πτώσης.

Καλέστε μας σήμερα! στο 210-6209258

Πυροσβεστικός εξοπλισμός - Πρόληψη πυρκαγιάς

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15/οικ. 1589/104/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄90), επιχειρήσεις που διαθέτουν δεξαμενές υγρών καυσίμων ή υγραερίων ή είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο φυσικού αερίου, που εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες θα παίρνουν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την αντίστοιχη κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι επιχειρήσεις αυτές και αναφέρονται στην εν λόγω ΚΥΑ.

Για τους χώρους όμως που βρίσκονται οι αναφερόμενες δεξαμενές ή φιάλες ή για τους χώρους κατανάλωσης φυσικού αερίου, θα λαμβάνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία που διέπει τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ή υγραερίων ή φυσικού αερίου αντίστοιχα.

Εγκατάσταση που χρησιμοποιεί για τις λειτουργικές της ανάγκες μέχρι δυο (2) φιάλες υγραερίου (μίγμα ή προπάνιο) χωρητικότητας μέχρι είκοσι πέντε (25) kgr κάθε μια, δεν υπάγεται στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/1.7.1993) κοινής υπουργικής απόφασης και υποχρεώνεται στην εγκατάσταση φορητού ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων.

Μηχανολογικός Eξοπλισμός – Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Εκτίμηση επικινδυνότητας: Χαμηλή/Μέση/Υψηλή

Στα πλαίσια των προβλεπόμενων συνθηκών χρήσης του εξοπλισμού , πρέπει να μειώνονται στο ελάχιστο οι ενοχλήσεις, η κούραση και η μυοσκελετική καταπόνηση του χειριστή, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της εργονομίας, όπως:

  • πρόβλεψη της ποικιλίας όσον αφορά τις φυσικές διαστάσεις, τη δύναμη και την αντοχή του εργαζόμενου,
  • η παροχή επαρκούς χώρου για την κίνηση των μερών του σώματος του χειριστή, η αποφυγή επιβολής του ρυθμού εργασίας από το μηχάνημα,
  • η αποφυγή παρακολούθησης που απαιτεί μακρά συγκέντρωση, η προσαρμογή της διεπαφής ανθρώπου−μηχανήματος στα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά των χειριστών.

Η χειρωνακτική τροφοδοσία της πλαστικής μηχανής ενέχει κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων, εξαιτίας πιθανών δυσμενών εργονομικών συνθηκών κατά την επαναλαμβανόμενη ανύψωση, έλξη, ώθηση, απόθεση και μεταφορά πρώτων υλών προς τα μηχανήματα.

Η αυτόματη τροφοδοσία της μηχανής αποτρέπει την μυοσκελετική καταπόνηση του εργαζόμενου χειριστή, ενώ ταυτόχρονα αποκλείει την ακούσια επαφή με τα κινούμενα μέρη της μηχανής.

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίου

Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου με παράδειγμα την λειτουργία ενός φούρνου: Ως χειρωνακτική διακίνηση φορτίου νοείται κάθε μετατόπιση κιβωτίου ή άλλης συσκευασίας από έναν ή περισσότερους εργαζόμενους, όπως ή ανύψωση, η απόθεση, η ώθηση, η έλξη ή η μετακίνηση σακιών με αλεύρι, λαμαρινών με έτοιμα προϊόντα κ.ά., η οποία λόγω των χαρακτηριστικών της ή εξαιτίας δυσμενών εργονομικών συνθηκών, εγκυμονεί κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων.

Ο εργοδότης οφείλει να μεριμνά για την αποφυγή της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων από τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα ή χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση που η χειρωνακτική διακίνηση δεν μπορεί να αποφευχθεί, ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ή να παρέχει στους εργαζόμενους τα μέσα, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος που διατρέχουν.

Καλέστε μας για την Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

της επιχείρησης σας.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.